רשות ניירות ערך הטילה עיצום כספי על חברת קרן האפ וונצ'ר וורלד וייד בע"מ בשל הפרת חוק ניירות ערך

רשות ניירות ערך הטילה עיצום כספי על חברת קרן האפ וונצ'ר וורלד וייד בע"מ בשל הפרת חוק ניירות ערך

רשות ניירות ערך הטילה עיצום כספי על חברת קרן האפ וונצ'ר וורלד וייד בע"מ בסך של כ-39,000 ש"ח בשל הפרת חוק ניירות ערך. החברה כללה בפרסומיה נתונים כספיים שונים אודות פרויקטים יזמיים של החברה. הפרסומים לא היו "כלליים" ולכן לא נכללו בחריג לחובה להציע ניירות ערך באמצעות תשקיף.

הכלל הבסיסי בחוק ניירות ערך הוא ש"הצעה לציבור" ומכירה של "ניירות ערך" תעשה על פי תשקיף. אחד החריגים לכלל זה עוסק ב"פרסום כללי" בדבר כוונה להציע ניירות ערך, ובלבד שניירות הערך יוצעו ויימכרו רק למשקיעים שמספרם אינו עולה על 35 או למשקיעים מתוחכמים. פרסום הוא "כללי", בין היתר, אם הוא אינו כולל נתונים כספיים ואת פרטי ההצעה, לרבות מחיר, ריבית ותשואה. פרסום שאינו עומד בתנאים אלה מהווה "הצעה לציבור" ולכן חייב בתשקיף בהתאם לכלל הקבוע בסעיף 15 לחוק.

במקרה זה, החברה פרסמה באתר האינטרנט שלה שני סרטונים שכללו נתונים כספיים בנוגע לפעילות החברה וזאת בניגוד לחריג הקבוע בחוק ניירות ערך בדבר "פרסום כללי" אותו ניתן לבצע ללא תשקיף.

לאחר שמיעת טענות החברה, החליטה הרשות כי החברה הפרה בשני פרסומיה את הוראות החוק והטיל עליה עיצום כספי כולל בסך של 38,910 ש"ח. עוד נכתב בהחלטה כי החריג בדבר "פרסום כללי" תוקן בחודש דצמבר דאשתקד במטרה להבהיר מהו פרסום כללי מותר של הצעת ניירות ערך ומיהו קהל היעד של אותו פרסום מותר. התיקון נועד למנוע הצעות לציבור המבוצעות על ידי מיזמים שונים, ללא תשקיף וללא מנגנוני ההגנה שנקבעו בדין. בנוסף, התיקון נועד להכווין את פעילותם של מיזמים המגייסים הון בשוק ולהבהיר להם את הגבולות בנושא "פרסום כללי". מכאן נובעת חשיבות אכיפת הוראת חוק זו, על מנת ליצור הרתעה הן כלפי החברה עצמה והן כלפי כלל המיזמים הפועלים בשוק.

הרשות לא קיבלה את טענות החברה כי פרסום תשואות של פרויקטים של החברה, אשר אינם מוצעים להשקעה לציבור במועד הפרסום, אינה סותרת את היות הפרסום בגדר "פרסום כללי". כמו כן, לא קיבלה הרשות את טענת החברה כי פרסום שכר דירה צפוי בפרויקט וכן תשואה צפויה ליזמים אינם מוציאים את הפרסום מכלל "פרסום כללי". הרשות קבעה כי מדובר בנתונים אשר פרסומם אינו עונה לגדרי "פרסום כללי" ולכן לא ניתן לפרסמם ללא תשקיף.

עם זאת, החליטה הרשות להפחית את העיצום הכספי בשיעור של 55% בגין ההפרה הראשונה ובשיעור של 45% בגין ההפרה השנייה בשל נסיבות מקלות שונות.

ליעוץ משפטי בתחום עבירות מס, עבירות כלכליות והלבנת הון נא לפנות למשרד עורכי הדין בתרון, בר-טוב

תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.

השימוש והגלישה באתר בהתאם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר