שומות השגות וערעורים

שומה

בדיני המיסים הנישום מגיש את דוחותיו (שומה עצמית) לרשות המיסים אשר בכוחה לקבל את הדוח או לדחותו. נידחה הדוח, תוציא הרשות שומה לפי מיטב השפיטה ותקבע את סכום המס שעל הנישום לשלם. בעת הוצאת שומה חייבת הרשות לנמק את החלטתה ולפרט את הדרך לפיה נעשתה השומה.

השגה

במידה והנישום חולק על השומה שהוצאה לו, "לפי מיטב השפיטה", רשאי הוא להגיש השגה על השומה במועדים הקבועים בחוק, כאשר נטל ההוכחה לעניין השומה המופרזת מוטל על כתפיו. ההשגה מוגשת בכתב ועליה לכלול את כל הנימוקים להשגה.

הוגשה השגה מתנהל דיון שומתי כאשר בסופו רשאים נציגי רשות המיסים לקבל את ההשגה, או להגיע להסכם עם הנישום בדבר המס שעליו לשלם. במידה ולא הושג הסכם, מחליט נציג רשות המיסים בהשגה וקובע את המס שחייב הנישום.

ערעור

במידה והנישום חפץ להגיש ערעור על ההחלטה בהשגה עליו להגיש ערעור לבית משפט המחוזי במועדים הקבועים בחוק.

קיימים מספר סוגי שומות:

  • מס הכנסה – שומת מס הכנסה / שומת ניכויים.

  • מע"מ – שומת מס תשומות / שומת מס עסקאות/ שומת כפל מס.

  • מיסוי מקרקעין – שומת מס שבח / שומת מס רכישה.

לעו"ד עמית בר-טוב ידע מקצועי וניסיון רב בדיוני שומה, השגות, פריסת חובות, ביטול קנסות הצמדה וריבית, ייצוג מול הועדה לפסילת ספרים, והוא מעניק יעוץ וליווי משפטי מקיף בנושאצריכים ייצוג משפטי בדיוני שומה? להגיש השגות שומה? או להגיש ערעור?