קנס מנהלי

חוק העבירות המנהליות מאפשר הטלת קנס מנהלי כחלופה להגשת כתב אישום פלילי. שלום הקנס העבירה תכופר. בתקנות העבירות המנהליות הוגדרו העבירות שבגינן ניתן להטיל קנס מנהלי ובצידן סכום הקנס המנהלי עבור כל עבירה.

בתחום המיסים, העבירות שבגינן ניתן להטיל קנס מנהלי הן עבירות טכניות, שבהן אין כוונה / מודעות / זדון להתחמק מתשלום מס. לדוגמא- אי הגשת דו"ח שנתי עבירה לפי סעיף 216 (4) לפקודת מס הכנסה, אי הגשת דו"ח מע"מ במועד עבירה לפי סעיף 217 (א) (6) לחוק מע"מ.

בהתאם להלכת אפרתי, דרך המלך בעבירה מנהלית הינה הטלת קנס מנהלי חלף הגשת כתב אישום. הגשת כתב אישום הינה החריג ויוצא מן הכלל, ובמידה והחליט התובע לסטות מדרך המלך ולהגיש כתב אישום כנגד מבצע העבירה, חלה עליו החובה לפרט ולנמק בכתב את הטעמים והנסיבות שבגינם החליט להגיש את כתב האישום.

יודגש, על התובע לפרט את הטעמים שבגינם ברצונו לפנות להליך הפלילי בטרם הגשת כתב אישום. במידה והתובע לא נימק את הטעמים להעדפת ההליך הפלילי ביהמ"ש עשוי להורות על ביטול כתב האישום.

החלטה בגין הטלת קנס מנהלי חלף הגשת כתב אישום פלילי דורשת מהמדינה להעמיד לנגד עיניה את מכלול השיקולים הרלבנטיים. לדוגמא, עבר פלילי קודם, היקף הסכומים, הסרת המחדל, גילו של הנישום, נסיבותיו האישיות, חלוף הזמן וכדומה.

להלן קווים מנחים שישמשו בסיס להעדפת ההליך הפלילי:

  • המחדל לא הוסר.
  • הקנס המנהלי אינו משמש גורם מרתיע והנישום חוזר ועובר עבירות מנהליות.
  • עבירה חמורה במיוחד או מספר עבירות שהצטבר כגון: אי הגשת דוחות במשך מספר שנים, אי רישום תקבול בסכום מהותי או אי רישום מספר רב של תקבולים, או תפיסה נוספת של אי רישום תקבולים באותה שנת מס.
  • הנישום עבר עבירה בתוקף תפקידו כמייצג: עו"ד, רו"ח, יועץ מס וכד'.
  • העבירה נפוצה ויש צורך בהרתעה באזור מסוים או בקבוצה מסוימת של נישומים או בענף כלכלי מסוים.

בקשה להמרת עבירה בקנס מנהלי ניתן להגיש גם לאחר הגשת כתב אישום. אלא שאז השיקול המרכזי להמרת העבירות בקנס מנהלי יהיה הסרת המחדל. קרי- הגשת כל הדו"חות השנתיים למס הכנסה, תשלום כל החובות למע"מ הנובעים מהדו"חות התקופתיים, תשלום כל חוב הניכויים למס הכנסה.

לסיכום, תשלום קנס המנהלי מהווה הקלה משמעותית בהשוואה לניהול הליך הפלילי העשוי להביא להרשעה שבצידה: מאסר, מאסר על תנאי, קנס כספי ואף קלון. תשלום קנס מנהלי עשוי לחסוך כסף רב וכמובן זמן יקר בהשוואה לניהול הליך פלילי.

עו"ד עמית בר-טוב מעניק שירותי יעוץ משפטי וייצוג בהמרת עבירות מס ו/או כתבי אישום בעבירות מס בקנסות מנהליים.