עבירות על חוק מיסוי מקרקעין

העבירות על חוק מיסוי מקרקעין מאוגדות בסעיף 98 לחוק:

סעיף 98(א) לחוק מיסוי מקרקעין

הסעיף דן באי ביצוע חובות הדיווח, מבלי סיבה מספקת – אשר חלות על קונה, מוכר ועושה פעולה באיגוד מקרקעין, בלבד. מדובר למעשה במחדלים שנעשו לרוב בשאננות, הזנחה והתרשלות. העונש הינו עד שנת מאסר. יודגש, זו העבירה היחידה לפי חוק מיסוי מקרקעין אותה ניתן להמיר לקנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות.

סעיף 98(ב) לחוק מיסוי מקרקעין

הסעיף צופה סיטואציה בה מעורבים בעסקת המקרקעין גורמים שונים שאינם הצדדים הישירים (כגון- מתווכים, שמאים) שאינם חייבים בדיווח מעצם מעמדם אלא הוטלה עליהם החובה לפעול ע"י מיסוי מקרקעין. הסעיף דן באי ביצוע דיווחים שנדרשו ע"י מיסוי מקרקעין, ללא סיבה מספקת. העונש הינו עד חצי שנת מאסר.

סעיף 98(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין

הסעיף חל על כל אדם שהשמיד או הסתיר מסמכים שיש להם ערך לעניין חישוב השומה. העונש עד שנת מאסר.

סעיף 98(ג) לחוק מיסוי מקרקעין

הסעיף חל על מי שמסר הצהרה, ידיעה או הודעה ביודעין שאינה נכונה, דינו מאסר עד שנתיים.

בסעיף זה אין דרישה להתחמקות ממס אלא רק ידיעה לפיה המצהיר ידע כי הצהרתו אינה נכונה.

סעיף 98(ג1) לחוק מיסוי מקרקעין

הסעיף דן במי שסייע לאחר לערוך הצהרה, ידיעה או הודעה לצורך חוק מיסוי מקרקעין, ביודעו שאינן נכונות, או שהתייצב כמיופה כוח של אחד ומסר הצהרה, ידיעה או הודעה, ביודעו שאינן נכונות, דינו – כמי שמסר את ההצהרה, הידיעה או ההודעה בניגוד לסעיף קטן (ג) לחוק מיסוי מקרקעין.

למעשה הסעיף משווה את מעמדו ועונשו של המסייע, למעמדו ועונשו של העבריין העיקרי- קרי זה שעתיד ליהנות ממעשה הדיווח הבלתי נכון. שניהם צפויים לעונש של עד שנתיים.

סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין

הסעיף דן באדם אשר במטרה להתחמק ממס או לעזור לאחר להתחמק ממס, עבר את אחת העבירות המנויות להלן: מסר הצהרה או אמרה או תרשומת כוזבת, השיב תשובה כוזבת על שאלה שנשאלה או על דרישת ידיעות, הכין או הרשה להכין הצהרה כוזבת או חוזה כוזב, או זייף או הרשה לזייף הצהרה או חוזה, שימוש במרמה, ערמה ותחבולה. דינו מאסר עד שבע שנים.

הלבנת הון

החל מחודש ספטמבר 2016 נכנס לתוקף תיקון מס' 14 לפיו עבירות לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין, יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון כאשר:

  • הושמט שווי מכירה או רכישה של זכות במקרקעין בסכום העולה על 1,500,000 ₪.

  • במידה והעסקה לא דווחה כלל או דווחה באופן כוזב באשר לזהות הצדדים לעסקה.

  • כאשר שווי הנכס נשוא העסקה עולה על 100,000 ₪.

המשמעות- החמרת ענישה לעד כעשר שנות מאסר, אפשרות חילוט רכוש ויכולת העברת מידע באופן ישיר מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים.

לעו"ד עמית בר-טוב ניסיון רב בליווי נחקרים, חשודים ונאשמים בעבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין- החל משלב החקירה, ייצוג בהליכי המעצר, ייצוג בהליכי שימוע וייצוג בכתבי אישום בכל הערכאות.