כופר כסף

עבירות מס הנן עבירות פליליות לכל דבר ועניין. לפיכך, כנגד כל אדם שחשוד בביצוע עבירות מס נפתחת חקירה פלילית, אשר צפויה להביא בסופו של יום להגשת כתב אישום. אולם, לרשויות המיסים סמכות שבשיקול-דעת להימנע מלנקוט בהליך פלילי נגד אדם שעבר עבירות מס מסוימות או שנחשד בביצוען, בתמורה לקבלתה מידיו של אותו אדם- כופר כסף. שולם הכופר כל ההליכים הפליליים יפסקו

מדובר בהליך המהווה חריג לדרך הרגילה בה מטופלות עבירות פליליות, וכפי שנאמר כבר:

"אין לאדם זכות קנויה לשלם כופר בגין עבירות שביצע ולהשתחרר מעולו של משפט פלילי. … נטילת הכופר תחת ההליך הפלילי, הוא חריג, שכן, על אדם שיש מקום להניח כי עבר עבירה, לתת עליה את הדין במשפט"

(בג"ץ 4001/99 טהלר נ' נציב מס הכנסה, פסקה 4 [פורסם בנבו], 7.7.1999).

הסמכות להמרת עבירות מס בתשלום כופר כסף כחלופה להליך הפלילי, מעוגנת בהוראות חוק, במגוון רחב של תחומים: סעיף 221 לפקודת מס הכנסה, סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין, סעיף 121 לחוק מע"מ, סעיף 231 א' לפקודת המכס, סעיף 25 לפקודת מס קניה.

הליך הכופר מהווה הקלה משמעותית בהשוואה לניהול תיק פלילי ועשוי לחסוך כסף רב וכמובן זמן יקר. מה גם שגזר הדין בהליך הפלילי יכול לכלול רכיבים עונשיים קשים כגון: מאסר, מאסר על תנאי וקנס כספי.

ברשות המיסים קיימות מספר ועדות כופר, כאשר לכל אחת מהוועדות הרכב שונה וסמכות שונה.

  • במס הכנסה קיימות שתי ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (ועדת כופר רגילה וועדת כופר עליונה).
  • במע"מ קיימות 3 וועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קניה (ועדה מקומית, ועדה אזורית וועדה עליונה).

בסמכות הוועדות לדון בתיקים ולקבל החלטות על המרת עבירות המס בכופר כסף.

החלטות הכופר מתפרסמות וכוללות את פירוט התיקים בהם התקבלה ההחלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות המס הרלוונטיות, החלטת הועדה ותמצית נימוקיה.

מאחר וקיימת שונות בחקיקה בתחומי המיסים השונים, ישנם הבדלים בין התהליכים בדיוני הכופר ביחס לעבירות על חוקי המס השונים. לדוגמא, בתיקי מס הכנסה מושם דגש בדיוני הכופר על סכום המחזור שלא דווח, ואילו בתיקי מע"מ ההתייחסות הנה לסכום המס ולא לסכום המחזור. יובהר, סכום הכופר המוטל הינו בנוסף לסכום המס שיש לשלם בהליך אזרחי ולא במקומו.

חובה לדעת שלצד כל היתרונות הקיימים בתשלום כופר, לרבות העובדה שאינו מהווה הרשעה פלילית ומשכך, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי, הוא גם אינו נרשם במרשם הפלילי, יש גם חסרונות. לדוגמא-בהסכמת עבריין המס לשלם כופר יש השלכות הרות גורל על הליכי השומה האזרחיים, הואיל ותשלום הכופר ייחשב משום הודאה בביצוע עבירה והוא עשוי להוות ראיה מנהלית לצורך קביעת שומה על-ידי פקיד השומה (ראה לעניין זה עמ"ה (חיפה) 28/95 מטאנס רמזי עיסא נ' פקיד שומה).

אם לא די באמור לעיל, אזי תשלום כופר בעבירות מס הכנסה נותן בהתאם לסעיף 147 (א)(2) לפקודה, סמכות לפקיד השומה לפעול שומתית כנגד נישומים בתוך תקופה המסתיימת בתום שנה מיום תשלום כופר, אף אם מדובר בשנים סגורות.

כאשר לפי סעיף 77 (ב) לחוק מע"מ, במידה וששולם כופר בשל מסירת ידיעות כוזבות בדו"ח מע"מ או בשל מעשה אחר שיש בו כוונה להתחמק ממס המגיע מתקופת דו"ח האמור- ניתן להוציא שומה לפי מיטב השפיטה גם לאחר 10 שנים מיום הגשת אותו דו"ח.

לאור כל האמור לעיל מומלץ לשקול היטב מתי וכיצד יש להגיש בקשה להמרת עבירות מס בכופר כסף, כשיש לקחת בחשבון שתשלום הכופר יניב, באופן וודאי, להארכת תקופת הוצאת שומה וטענה כי למעשה בתשלום הכופר הייתה הודאה בביצוע עבירה לעניין הליך השומה האזרחי.

מאמר זה נכתב ע"י עמית בר-טוב עו"ד המתמחה בעבירות מס וייצוג בוועדות כופר מס מול רשות המיסים.